Priser

Min alminnelige timepris vil være kr. 1 380,-. For næringsdrivende og i mer kompliserte saker tas det utgangspunkt i en timepris på 1 800 kroner.

Første gangs konsultasjon inntil en halv time er gratis. 

For oppretting av testamenter beregnes honorar etter medgått tid, dog minimum kr 3 000,-.

For opprettelse av samboeravtaler beregnes honorar etter medgått tid, dog minimum kr 3 500,-.

I tillegg til alle oppgitte priser kommer 25 % merverdiavgift.

For fri rettshjelp legges den offentlige salærsatsen til grunn. Ved fri rettshjelp (fritt rettsråd eller fri sakførsel) må man påregne en betaling av egenandel.

Ved rettshjelpsforsikring (der forsikringsselskapet dekker advokatutgiftene) er timeprisen kr. 2 000,- + mva. Forsikringsselskapet dekker normalt inntil kr. 80 – 100 000 kroner, mot en egenandel på 3 – 4 000 kroner. Dertil er det vanligvis en egenandel på 20 % av denne differansen, for eksempel 20 % av differansen mellom kr. 4 000,- og kr. 100 000,-. I praksis må altså klienten betale noe i overkant av 20 000 kroner, dersom advokatbistanden utgjør kr. 100 000,-. Advokatbistand utover 80 – 100 000 kroner må normalt klienten dekke selv.

Dersom man vinner frem i retten, overfor forvaltningen o.l. er hovedregelen at man får dekket advokatutgiftene av motparten (eller forvaltningen).

Advokat Jens Eirik Johnsen