Fagområder

Arbeidsrett

Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for domstolene gjennom en årrekke, både når det gjelder oppsigelser, suspensjon og avskjed m.m. Han har kompetanse fra arbeidstakersiden som tillitsvalgt i kommunal- og statlig sektor, og har blant annet vært med på å stifte en arbeidstakerforening. Han har kompetanse fra arbeidsgiversiden i ulike lederstillinger, også som en del av toppledelsen i et statlig tilsyn / direktorat. Han har ivaretatt det arbeidsrettslige i et av landets regionale helseforetak, og i denne forbindelse bistått underliggende helseforetak. Han bistår et konsern løpende i arbeidsrettslige forhold.

I de fleste saker får vi gode løsninger gjennom forhandlinger. Alternativt sørger vi for avgjørelser i domstolene.

Siden oppstart i år 2009 har vi fortsatt til gode å tape denne type saker.

I oppsigelses- og avskjedssaker kan du ha krav på fri rettshjelp (altså advokat dekket), dersom du ikke overstiger de fastsatte inntekts- og formuesgrenser.

Barnefordeling

Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for domstolene gjennom en årrekke, og har barnerett som spesialfag fra universitetet i Oslo. Han kan bistå i forbindelse med foreldreansvar, fast bosted, samvær og barnebidrag m.m. Avgjørelser skal gjennomgående være til barnets beste.


Det beste for barnet er nesten uten unntak et godt samarbeid mellom foreldrene og enighet / forlik. Blir man ikke enig, så kan domstolene sørge for nødvendig avgjørelse.


I barnefordelingssaker kan du ha krav på fri rettshjelp (altså advokat dekket), dersom du ikke overstiger de fastsatte inntekts- og formuesgrenser. Dette kan vi snakkes nærmere om.

Barnevern

Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for fylkesnemnder og domstoler gjennom en årrekke. Barnevernssaker er gjennomgående krevende og belastende for alle involverte - ikke minst for barna og foreldrene. I disse sakene er det helt avgjørende med advokatbistand på et så tidlig stadium som mulig - slik at vi kan få påvirket prosessen og utfallet. I mange barnevernssaker fordres det kompetanse innenfor andre fagfelt; som for eksempel helserett og grensene mot barnefordelingssaker.


Det offentlige dekker advokatutgiftene fullt ut for nemnd og domstoler.


Den landsdekkende statistikken for 2021 var at det offentlige fikk medhold i 87 % av sakene som gjaldt omsorgsovertakelse. Dette må nødvendigvis innebære at private parter og deres advokater bare får medhold i ytterst få saker.


Statistikken i våre saker: I 2021 og 2022 hadde vi fire saker til avgjørelse. I tre av disse fikk vi medhold i fylkesnemnd. Den fjerde nemndsavgjørelsen gikk oss i mot, og vi måtte saksøke kommunen. Høsten 2022 var denne saken oppe i tingretten, og vi vant saken fullt ut. I 2023 fant vi gode løsninger på en utfordrende sak - der barnevern og foreldre samarbeidet til barnas beste.

Helserett

Advokat Johnsen har lang fartstid i spesialisthelsetjenesten, både i fylkeskommune og i helseforetak. Han har bistått og undervist helsepersonell / helseinstitusjoner. Han har som privatpraktiserende advokat bistått pasienter og pårørende - opp mot kommuner, helseforetak og helsetilsyn m.fl.

Skilsmisser og samlivsbrudd

Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for domstolene gjennom en årrekke. Foruten barnefordeling, barnebidrag o.l. er det oftest det økonomiske oppgjøret som er vanskelig for partene. Her som ellers har partene mulighet til å inngå avtaler / forlik. Oppnår man ikke enighet kan man få en avgjørelse hos domstolene v/ søksmål eller offentlig skifte.


Ved skilsmisser og samlivsbrudd kan du ha krav på fri rettshjelp (altså advokat dekket), dersom du ikke overstiger de fastsatte inntekts- og formuesgrenser. Dette kan vi snakkes nærmere om.

Advokat Johnsen kan også bistå i forbindelse med ektepakter og samboerkontrakter.

NAV - Trygderett

Advokat Johnsen har hatt en rekke saker for NAV Klageinstans, Trygderetten og domstolene. Dette gjelder blant annet uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykepenger.


Vedtak om sosiale tjenester kan man få overprøvd hos Statsforvalteren.


Siden oppstart i 2009 har vi vunnet frem i om lag 80 % av disse sakene - enten ved overprøving eller omgjøring etter klage. Landsdekkende statistikk viser at under halvparten av brukerne vinner frem gjennom klagebehandling i NAV - og enda færre i Trygderetten.


I klagesaker på NAV-vedtak kan du ha krav på fri rettshjelp (altså advokat dekket), dersom du ikke overstiger de fastsatte inntekts- og formuesgrenser. Dette kan vi snakkes nærmere om. Vinner du saken, så er den klare hovedregel at det offentlige må dekke dine advokatutgifter.

Forvaltningsklager

Dersom myndighetene har fattet en avgjørelse som går deg i mot, så kan du nesten alltid påklage sådanne vedtak. Advokat Johnsen har erfaring både fra statlig- og kommunal sektor.

Vinner du saken, så er den klare hovedregel at det offentlige må dekke dine advokatutgifter.

Forbrukersaker

Advokat Johnsen har erfaring som kontorleder i Forbrukerrådet, og har prosedert en god del forbrukersaker for domstolene. Dersom du som forbruker eller privatperson har kjøpt en vare / tjeneste fra en næringsdrivende (også fast eiendom), så vil du ofte være beskyttet av forbrukerlovgivningen. Dette må undersøkes nærmere - avhengig av hvilket kjøp det er snakk om.


Eventuelle reklamasjoner o.l. bør gjennomføres skriftlig og raskt.

De fleste har forsikringsdekning - som også kan omfatte advokatbistand. Dette bør sjekkes i en oppstartsfase.

Kontrakter og anskaffelser

Advokat Johnsen har utformet, gjennomført og kvalitetssikret omfattende anskaffelser og kontrakter. Det kan være snakk om store verdier, og advokatbistand kan være en meget god investering.

Advokaten Johnsen bistår løpende et konsern med ulike kontraktsforhold.


Husk at en avtale / kontrakt vanligvis er noe mer enn selve kontraktsteksten. Bilag, henvisninger og tekst i små skrift m.m. kan være avgjørende for dine rettigheter.

Fast eiendom

Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for domstolene i mange eiendomssaker, så som ved kjøp / salg, ved reklamasjoner, ved husleie osv. Dette gjelder både i saker mellom privatpersoner, mellom næringsdrivende, mellom privatpersoner og næringsdrivende, og også der offentlige organer har vært part.


I denne type saker løper det gjerne ulike frister (f. eks. reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister), og det kan derfor være svært viktig at du tar kontakt så raskt som mulig.

I 2020 hadde vi flere eiendomssaker for domstolene - både knyttet til boliger og til næringsbygg. Alle sakene vant vi fullt ut. Deretter har vi hatt flere saker som fikk sin avgjørelse i 2023. Den ene endte i et rettsforlik, mens den andre endte i dom med delt løsning. Sistnevnte sak var en omfattende entreprise, som også innebar tingrettens kjennelse for en del av saken og lagmannsrettens kjennelse for en annen del av saken. Begge disse kjennelsene vant vi fullt ut, og fikk dekket saksomkostningene av motparten.


Vi har ikke tapt en eiendomssak siden 2011 (og i 2011 hadde dessverre ikke klienten økonomi til å risikere ny rettsrunde).

Arv og skifte

Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for domstolene, heri søksmål og offentlig skifte.


Privat skifte vil være å anbefale dersom samarbeidsklimaet mellom arvingene er godt, og / eller dersom det ikke er snakk om store verdier.


Offentlig skifte vil vanligvis være fordyrende, og gjennomført av tingretten v/ bostyrer (i tillegg til partene og eventuelt partenes advokater). I enkelte utfordrende bo kan offentlig skifte likevel være den beste løsningen.

Advokat Johnsen kan også bistå i forbindelse med testamenter, fremtidsfullmakter m.m.

Erstatnings- og forsikringssaker

Disse sakene har gjerne sitt opphav i andre tvister / saker, og i en eller annen variant jobbes det nærmest daglig med erstatning og forsikring. Ofte må domstolene ta stilling til dette med erstatning.


Advokat Johnsen har hatt flere store forsikringssaker - blant annet for Finansklagenemnda og domstolene. I noen saker har utfallet blitt utbetalinger på flere millioner kroner - etter mange års kamp mot forsikringsaktøren. Gjennomgående har vi hatt gode resultater. I større forsikringssaker må du være forberedt på å kjempe i årevis - og det er en forutsetning at du står løpet ut.

I 2020 hadde vi en omfattende yrkesskadeerstatningssak for domstolene, og vi vant fullt ut mot forsikringsaktøren. Det endelige resultatet kom våren 2022, med en utbetaling på 4,3 millioner kroner.

Strafferett

Advokat Johnsen har hatt sedelighetssaker og voldssaker for domstolene - som forsvarer og bistandsadvokat. Narkotikasaker, trafikksaker, forsømmelse av hjelpeplikt ved dødsfall m.m. har han også ført for retten.


Høsten 2018 var advokat Johnsen en av to forsvarere i en større straffesak for tingretten - berammet over fire uker. Tiltalen omhandlet først og fremst økonomisk kriminalitet, men også andre forhold.


Deretter har vi hatt flere saker både for tingrett og lagmannsrett - som forsvarer og bistandsadvokat.

Advokat Jens Erik Johnsen

Velkommen til meg!

Kontaktinfo

(+47) 472 53 650

jens@advjohnsen.no

Man-Fre, 08:30 - 16:00

Nettsiden er utviklet av Mediavest AS