NAV – Trygderett

Advokat Johnsen har hatt en rekke saker for NAV Klageinstans, Trygderetten og domstolene. Dette gjelder blant annet uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykepenger.


Vedtak om sosiale tjenester kan man få overprøvd hos Statsforvalteren.

Siden oppstart i 2009 har vi vunnet frem i om lag 80 % av disse sakene – enten ved overprøving eller omgjøring etter klage. Landsdekkende statistikk viser at under halvparten av brukerne vinner frem gjennom klagebehandling i NAV – og enda færre i Trygderetten.


I klagesaker på NAV-vedtak kan du ha krav på fri rettshjelp (altså advokat dekket), dersom du ikke overstiger de fastsatte inntekts- og formuesgrenser. Dette kan vi snakkes nærmere om. Vinner du saken, så er den klare hovedregel at det offentlige må dekke dine advokatutgifter.

Advokat Jens Erik Johnsen

Velkommen til meg!

Kontaktinfo

(+47) 472 53 650

jens@advjohnsen.no

Nettsiden er utviklet av Mediavest AS