Arbeidsrett

Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for domstolene gjennom en årrekke, både når det gjelder oppsigelser, suspensjon og avskjed m.m. Han har kompetanse fra arbeidstakersiden som tillitsvalgt i kommunal- og statlig sektor, og har blant annet vært med på å stifte en arbeidstakerforening. Han har kompetanse fra arbeidsgiversiden i ulike lederstillinger, også som en del av toppledelsen i et statlig tilsyn / direktorat. Han har ivaretatt det arbeidsrettslige i et av landets regionale helseforetak, og i denne forbindelse bistått underliggende helseforetak. Han bistår et konsern løpende i arbeidsrettslige forhold.

I de fleste saker får vi resultater gjennom forhandlinger. Alternativt sørger vi for avgjørelser i domstolene.

De senere år har vi funnet løsninger utenom rettsapparatet i de fleste av sakene. Ett av unntakene var da en arbeidstakerorganisasjon i 2023 anså en oppsigelsessak som tapt. Vi saksøkte en av landets største offentlige arbeidsgivere, og oppnådde et resultat som arbeidstakerorganisasjonen ikke trodde var mulig. 

Siden oppstart i år 2009 har vi fortsatt til gode å tape denne type saker.

I oppsigelses- og avskjedssaker kan du ha krav på fri rettshjelp (altså advokat dekket), dersom du ikke overstiger de fastsatte inntekts- og formuesgrenser.

Advokat Jens Erik Johnsen

Velkommen til meg!

Kontaktinfo

(+47) 472 53 650

jens@advjohnsen.no

Nettsiden er utviklet av Mediavest AS